Powered by Smartsupp
X

Wycena wartości niematerialnych

Wycena wartości niematerialnych to proces określenia wartości aktywów, które nie mają fizycznej postaci. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości za wartości niematerialne i prawne uznaje sięzaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. Z kolei zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości wartości niematerialne to możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, nieposiadające postaci fizycznej.

Ich wycena jest niezwykle istotna dla rachunkowości i celów strategicznych, ponieważ pozwala na lepsze zarządzanie i optymalizację zasobów przedsiębiorstwa. Wycenę wartości niematerialnych najczęściej stosuje się, aby oszacować wartość nabycia lub zbycia danego aktywa. Rola wartości niematerialnych w procesie rozwoju przedsiębiorstwa jest coraz bardziej istotna. Pozwalają one bowiem na większą swobodę na rynku oraz szybszy rozwój firmy. Z tego względu ich profesjonalna i rzetelna wycena przez biegłego sądowego, jest bardzo ważna.

W jaki sposób działamy?

Wspomniana wyżej ustawa o rachunkowości dzieli wartości niematerialne na trzy grupy:

  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
  • know-how

W praktyce za wartość niematerialną uznaje się takie aktywa przedsiębiorstwa, jak: logo, nazwy domen, nazwy handlowe, patenty procesowe i produktowe, prawa autorskie (w tym prawa autorskie do oprogramowania), zastrzeżone oprogramowania komputerowe, wzory przemysłowe, wyszkolona i wykwalifikowana siła robocza, umowy o zakazie konkurencji itp. Za wartość niematerialną uznaje się także koszty zakończonych prac rozwojowych.

W jakim celu wykonuje się wyceny wartości niematerialnych?

Piotr Sulewski – biegły skarbowy przy Krajowej Administracji Sądowej w Łodzi dokonuje wyceny wartości niematerialnych przedsiębiorstwa w celu:

1
Poznania wartości rynkowej posiadanych aktywów
2
Finansowania lub zabezpieczenia kredytu
3
Upadłości i reorganizacji przedsiębiorstwa
4
Przygotowania się do negocjacji w procesach fuzji i przejęć
5
Przygotowania do postępowań sądowych (naruszenie prawa, patentu itp.)
6
Ustalenia opłat licencyjnych i cen kapitałowych
7
Sprawozdawczości finansowej

Analogicznie, jak w przypadku wyceny wartości przedsiębiorstwa, tak w przypadku wyceny wartości niematerialnych, należy do niej podejść w sposób indywidualny i przede wszystkim wybrać odpowiednią metodę wyceny.

Wycena wartości niematerialnych – metody

Wybierając metodę wyceny wartości niematerialnych przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę między innymi jej cel oraz przedmiot wyceny wraz zesposobem jego wykorzystywania w działalności gospodarczej. Co do zasady wyróżnia się trzy podejścia do wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

1
Podejście rynkowe (porównawcze)

Wartość aktywów niematerialnych i prawnych jest ustalana na podstawie porównywalnych transakcji rynkowych. Podejście to wykorzystuje się głównie w przypadku oparcia się na szacowanych wartościach aktywów niematerialnych i prawnych przyjmowanych w procesach alokacji ceny nabycia będących następstwem przeprowadzonej transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. W tym przypadku wyróżnić można:

  • Metoda rynkowa oparta o transakcje na porównywalnych aktywach.
  • Metoda rynkowa oparta o transakcje na przedsiębiorstwach
2
Podejście kosztowe

Wycena wartości niematerialnych jest wyrażona jako koszt potrzebny do ponownego wyprodukowania lub odtworzenia wycenianych aktywów. Tutaj do najpopularniejszych należą:

  • Metoda zamortyzowanego kosztu zastąpienia
  • Metoda historycznego kosztu odtworzenia
3
Podejście dochodowe

W Tym wypadku podczas dokonywania wyceny bierzmy pod uwagę potencjalne przychody, wydatki, rentowność oraz nakłady inwestycyjne związane z używaniem wartości niematerialnych. Dokonując wyceny wartości niematerialnych poprzez podejście dochodowe, bierze się pod uwagę oszczędności podatkowe wynikające z amortyzacji aktywa. W podejściu dochodowym można wyróżnić trzy metody wyceny aktywów:

  • Metoda hipotecznych opłat licencyjnych – często stosowana w wycenie znaków towarowych
  • Metoda premii zysku lub przyrostu dochodów
  • Metoda prognozowanej nadwyżki dochodów – wykorzystywana przy wycenie własności intelektualnych

Co to jest wartość początkowa aktywów niematerialnych?

Dokonując wyceny wartości niematerialnych, należy wziąć pod uwagę wartość początkową danego aktywa. Za wartość początkowa aktywa uznaje się cenę, za jaką wartość niematerialna została nabyta lub koszt jego wytworzenia. Wartość początkową może więc stanowić cena nabycia, koszt wytworzenia, wartość rynkowa z dnia nabycia lub wartość z daty wniesienia (nie wyższa niż wartość rynkowa).

Skorzystaj z wyceny biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego

Jeśli potrzebują Państwo rzetelnej i profesjonalnej analizy przeprowadzonej przez doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego wpisanego na listę biegłych skarbowych, zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania z pierwszej, bezpłatnej konsultacji. Oferujemy szybką i rzetelną wycenę, wykonaną na podstawie odpowiednio dobranych metod wyceny.

Porozmawiajmy