Powered by Smartsupp
X

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa jest procesem określania wartości firmy na podstawie różnych czynników, takich jak zyski, aktywa, rynek, konkurencja czy ryzyko. Piotr Sulewski jest biegłym skarbowym wpisanym na listę biegłych skarbowych przy Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi z 8-letnim doświadczeniem.

W tym czasie, jako biegły skarbowy wziął udział w ponad 210 rozprawach sądowych, a swoją wiedzę popiera wieloletnim doświadczeniem związanym z prowadzeniem przedsiębiorstw, usprawnianiu procesu komunikacji z klientem w modelu omnichannel opartym o AI oraz automatyzacji marketingu.Jedną z oferowanych przez niego usług jest rzetelna wycena przedsiębiorstwa. Występuje on zarówno w roli konsultanta (wsparcie przy prowadzeniu przedsiębiorstwa), jak i opiniodawca w sprawach prowadzonych przez sąd.

Wycena przedsiębiorstwa – kiedy i komu może się przydać?

Bez rzetelnej wyceny przedsiębiorstwa niemożliwym jest określenie, czy rozwój przedsiębiorstwa idzie w dobrym kierunku, a podejmowane inwestycje zwracają się na poziomie kapitału finansowego firmy. Niezależna opinia biegłego sądowego jest niezbędna w takich sytuacjach, jak:

1
Ubieganie się o kredyt pod inwestycje związane z dźwignią finansową.
2
Przeprowadzanie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego przedsiębiorstwa.
3
Planowanie sukcesji, fuzji, przejęć, łączenia spółek, inwestycji i dezinwestycji.
4
Wejście spółki na giełdę lub planowanie wyjścia spółki z giełdy.
5
Określenie ceny transferowej przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
6
Sprzedaż udziałów, akcji i rozwiązywanie wszelkich sporów pomiędzy udziałowcami
7
Spory sądowe udziałowców i akcjonariuszy.
8
Spory z Krajową Administracją Skarbową.

Opinia biegłego sądowego jest kluczowym dokumentem także w przypadku oceny prawidłowości historycznych wycen spółki. Rzetelna wycena wartości firmy umożliwia przeprowadzanie negocjacji oraz dokonywanie rozsądnych decyzji inwestycyjnych opartych na faktach i obiektywnych wyliczeniach.

Jakimi metodami przeprowadza się wycenę przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa zawsze wymaga indywidualnego podejścia. Nie tylko na etapie merytorycznym, ale także na etapie doboru metody wyceny. Wyceny przedsiębiorstwa można dokonać na podstawie różnych metod. Przy wyborze metody wyceny przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak profil działalności firmy, rynek na którym działa firma (i jej konkurencja), sytuację makroekonomiczną, czy sytuację gospodarczą w kraju i na świecie. Niezwykle istotny jest również cel, w jakim przeprowadza się wycenę przedsiębiorstwa. Najczęściej wykorzystywane to:

1
Metoda dochodowa

Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa polega na tworzeniu założeń dotyczących przyszłości firmy, a za wartość spółki uznaje się w niej przyszłe dochody zdyskontowane o wysokość prognozowanej stopy zwrotu z kapitału. W metodzie dochodowej za podstawę wyceny przyjmuje się najczęściej: zysk netto, dywidendy, nadwyżkę finansową (zysk netto plus amortyzacja) oraz wolne przepływy pieniężne. Metodę dochodową wyceny przedsiębiorstwa stosuje się zazwyczaj przy stabilnej sytuacji gospodarczej oraz w przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych.

2
Metoda aktywów

Metoda aktywów nazywana jest również wyceną spółki metodą skorygowanych aktywów netto (SAN). Jest ona związana z podejściem majątkowym wyceny przedsiębiorstwa. Zgodnie z jej założeniami przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile stanowi wartość jego składników majątkowych pomniejszonych o zobowiązania pozostałe do spłaty. Za źródła identyfikacji poszczególnych pozycji przyjmuje się tu m.in.: bilans przedsiębiorstwa wykazujący jego aktywa i pasywa, aktywa niematerialne (patenty, licencje, znaki towarowe) oraz warunkowe instrumenty finansowe i
należności dochodzone na drodze sądowej.

3
Metoda porównawcza

Metoda porównawcza wyceny przedsiębiorstwa (zwana również metodą mnożnikową) polega na szacowaniu wartości spółki poprzez analizę wycen innych, podobnych (pod względem rentowności, wielkości sprzedaży, branży) przedsiębiorstw notowanych na giełdzie lub działających poza nią. Do jej
plusów zalicza się przejrzystość oraz dodatkowy efekt szacunków w postaci obecnej sytuacji na giełdzie lub w obrocie pozagiełdowym. Jest to metoda polecana szczególnie dużym przedsiębiorstwom, dla których łatwo jest znaleźć odpowiednią grupę podobnych podmiotów.

4
Metoda oparta na przepływach pieniężnych

Metoda oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych jest jedną z dochodowych metod wyceny przedsiębiorstwa. Zgodnie z jej założeniami wartość przedsiębiorstwa określa się na podstawie osiąganych wolnych przepływów pieniężnych, jakie w danej chwili przedsiębiorstwo generuje lub będzie w stanie generować w przyszłości. Uzyskane w ten sposób informacje można wykorzystać m.in. do opracowania kompleksowej strategii działalności firmy lub dokonania zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie.

Wycena przedsiębiorstwa – jakie są jej funkcje?

Funkcja wyceny przedsiębiorstwa jest zależna od wspomnianego wyżej celu przeprowadzania wyceny. Można wśród nich wymienić funkcję:

  • Doradczą – pomoc przy podjęciu decyzji inwestycyjnych.
  • Argumentacyjną – niezbędna w przypadku planowanych transakcji sprzedażyprzedsiębiorstwa, fuzji itp.
  • Mediacyjną – potwierdzenie wartości przedsiębiorstwa w przypadku transakcji kapitałowych.
  • Zabezpieczającą – zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości przedsiębiorstwa.
  • Informacyjną – dostarczenie informacji niezbędnych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Na wycenę przedsiębiorstwa warto zdecydować się zawsze wtedy, gdy posiada się jakiekolwiek wątpliwości związane z faktycznym stanem finansowym firmy oraz chce się podjąć najlepsze decyzje inwestycyjne. Szczegółowe informacje dotyczące wyceny przedsiębiorstwa, najlepszej metody wyceny oraz otrzymanych raportów udzieli biegły skarbowy Piotr Sulewski po wstępnej analizie związanej z indywidualną wyceną danego przedsiębiorstwa.

Skorzystaj z wyceny biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego

Jeśli potrzebują Państwo rzetelnej i profesjonalnej analizy przeprowadzonej przez doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego wpisanego na listę biegłych skarbowych, zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania z pierwszej, bezpłatnej konsultacji. Oferujemy szybką i rzetelną wycenę, wykonaną na podstawie odpowiednio dobranych metod wyceny.

Porozmawiajmy