Wycena przedsiębiorstwa DCF

Wycena przedsiębiorstwa DCF Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF (Discounted Cash Flow), znana również jako metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jest fundamentalnym narzędziem w analizie finansowej, używanym do określenia rzeczywistej wartości firmy. Metoda ta opiera się na prognozie przyszłych przepływów pieniężnych i ich zdyskontowaniu do wartości bieżącej przy użyciu odpowiedniej stopy dyskontowej. Wycena DCF pozwala inwestorom ocenić atrakcyjność […]

Zobacz więcej